מורשי חתימה

 
|29/04/2015 |

​מורשי חתימה במשרד המשפטים לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א – 1951. להלן יפורטו נושאי המשרות במשרד המשפטים אשר הורשו בהתאם להחלטת הממשלה ועל-פי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951(להלן – החוק), לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן, כמפורט להלן:

 • מחליטים, בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 (להלן- החוק), להרשות את נושאי המשרות במשרד המשפטים (להלן- המשרד) אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שתחום הפעולות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:  
 1. המנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - ללא הגבלת סכום.
 2. המשנה למנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - עד לסכום של 1,000,000 ש"ח.
 3. סגן מנהל כללי בכיר (תפעול ולוגיסטיקה) לגבי כל עסקה כאמור- עד לסכום של 750,000 ש"ח.
 4. מנהל אגף א (רכש נכסים ולוגיסטיקה) - עד לסכום של 400,000 ש"ח.
 5. מנהל אגף בכיר מערכות מידע - עד לסכום של 400,000 ש"ח.
 6. ראש רשות הפטנטים - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 7. מנהל הסיוע המשפטי או סגנו - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 8. מנהל אגף בכיר (מנהלת היחידות המקצועיות) - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 9. הסניגור הציבורי הארצי - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 10. ראש רשות התאגידים - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 11. האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 12. מנהל היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה - עד לסכום של 200,000 ש"ח.
 13. מנהל המרכז לשירותי ניהול בסנגוריה הציבורית- עד לסכום של 50,000 ש"ח.
 14. מנהל תחום (רכש) באגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה - עד לסכום של 50,000 ש"ח.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם:

 • מורשים מספר 1 עד 14 - חשב המשרד או סגנו, או לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 50,000 ש"ח, עם מנהל תחום (התקשרויות, רכש, פיקוח תקציבי ותמיכות).

בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק, ונוסף על החלטת הממשלה מספר 4097 (חק/2269), החליטה הממשלה:

 1. להרשות את האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, לייצג את הממשלה בכל עסקה המעניקה נכסים לטובת מדינת ישראל או לאחד ממוסדותיה בדרך של עיזבון, מתנה, נאמנות או בכל דרך אחרת ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור;
 2. להרשות את המנהלת הכללית של משרד המשפטים ואפוטרופוס הכללי, ביחד, לייצג את הממשלה בכל עסקה של מימוש נכסים שניתנו למדינת ישראל או לאחד ממוסדותיה בדרך של עיזבון, מתנה או נאמנות או בכל דרך אחרת, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
 • ההרשאות האמורות אינן כפופות להחלטה מספר 374 (כל/88) של הממשלה מיום י' בסיוון התש"ב (5 ביוני 1960) או לסעיף 10 בהחלטה מספר 4097 (חק/2269) של הממשלה מיום כ"ט בכסלו התשע"ב (25 בדצמבר 2011). (הודעה על ההרשאה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6568, התשע"ג, עמ' 3832)
 • ההרשאות הקודמות לנושאי משרה במשרד המשפטים, שהודעות עליהן פורסמו- בטלות למעט ההרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6568 ביום ט' בניסן התשע"ג 20.3.2013 אשר תעמוד בעינה.
 • להלן זהותם של בעלי המשרות האמורות המכהנים במשרד המשפטים:
 •   המנהלת הכללית - עו"ד אמי פלמור
 •   סגן מנהל כללי בכיר (תפעול ולוגיסטיקה) - מר מופיד גאנם
 •   חשב המשרד – מר רונן דוד
 •   סגן חשב המשרד - מר אייל אביטל
 •   סגנית חשב המשרד – רו"ח יעל אדלמן
 •   מנהל אגף א (רכש נכסים ולוגיסטיקה) - מר נסים (סמי) גריידי
 •   מנהל אגף בכיר (מערכות מידע) – מר ששון סופרי
 •   ראש רשות הפטנטים – מר אופיר אלון
 •   מנהל האגף לסיוע משפטי - עו"ד גלעד סממה
 •  סגנית הממונה על הסיוע המשפטי- עו"ד קארן שוורץ אמיגה
 •  הסנגור הציבורי הארצי – ד"ר יואב ספיר
 •  ראש רשות התאגידים –  עו"ד אייל גלובוס
 •  האפוטרופוסה הכללית וכונסת הנכסים הרשמית – גב' סיגל יעקבי
 •  מנהל היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה – מר אלעד רוזנטל
 •  מנהל המרכז לשירותי ניהול בסנגוריה הציבורית - עו"ד שי שחמון
 •  מנהל תחום (רכש) באגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה – גב' דליה בנימין
 • מנהלת תחום (התקשרויות, רכש, פיקוח תקציבי) – גב' איריס פישל

עדכון אחרון: 05.07.2017