הערכת סיכונים לאומית

 
​הערכת הסיכונים הלאומית בוצעה בהתאם להמלצות ארגון ה-FATF ונועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, להכיר את הפעולות הנדרשות להתמודדות עמן ולשמש בסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.​

במהלך שנת 2017 הובילה הרשות את סקר הסיכונים הלאומי בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. תהליך זה, אשר אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה והוועדה המתמדת, נועד למפות את סיכוני הלבנת הון הקיימים בישראל, לתרום להבנת נקודות התורפה והפרצות המאפשרות את קיומם ולבחון אמצעי בקרה והתמודדות הולמים עם סיכונים אלה. הערכת הסיכונים בוצעה בהובלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובהשתתפות מכלול גורמי האכיפה, הרגולטורים והסקטור הפרטי.


בחודש דצמבר 2019 אישר צוות העל, בראשות היועץ המשפטי לממשלה, את פרויקט עדכון סקר הסיכונים הלאומי. הפרויקט יבחן את המסקנות בסקר הסיכונים, בהתאם לנתונים מעודכנים מהשנים האחרונות ובהתאם להתפתחויות השונות מאז אישור הסקר הקודם. התהליך יבוצע במתכונת של שלוש קבוצות עבודה, כאשר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוגדרה כגורם המתכלל של הפרויקט.


מיפוי הסיכונים שנערך במסגרת הפרויקט הוא בעל מטרה כפולה: 

  • ראשית, הבנת הסיכונים הייחודיים והפרטניים שעמם מתמודדת המדינה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. על פי כללי ה-FATF, נדרשות המדינות למפות ולהבין לעומק את הסיכונים הפרטניים והייחודיים להלבנת הון, כנגזרת של המאפיינים הכלכליים, הגאוגרפיים, הדמוגרפיים והסוציו-אקונומיים שלהן. על בסיס מיפוי זה, נדרשות המדינות לאמץ וליישם ביחס לסיכונים שאותרו, תכנית פעולה מבוססת סיכון. 
  • שנית, וחשוב מכך, הערכת הסיכונים הלאומית נועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, ולהכיר את הפעולות הננקטות על ידי המדינה כדי להתמודד עם סיכונים אלה. בנוסף, הערכת הסיכונים נועדה לשמש בסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, להחלת גישה מבוססת סיכון ולהקצאת משאבים בצורה יעליה.


הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת ההון בוצעה במהלך שנתיים של עבודה מאומצת על ידי מכלול גופי האכיפה והרגולציה הפיננסית, ומושתתת על איסוף נרחב של נתונים ומידע איכותני וכמותי. הערכת הסיכונים הלאומית מורכבת משלושה מסמכים עיקריים:

  • הערכת סיכונים לאומית בתחום הלבנת הון - הכוללת ניתוח סיכונים הנובעים משני היבטים שונים: עבירות מקור, ודפוסי הלבנת הון, שיטות ואמצעים. ניתוח המידע כולל נתונים ותובנות של גופי האכיפה, המשולבים עם הערכות הסיכון הסקטוריאליות של המערכת הפיננסית.
  • הערכת סיכון של המערכת הפיננסית - הכוללת מקבץ הערכות סיכון סקטוריאליות בהן הרגולטורים הפיננסיים העריכו את סיכוני הלבנת הון הספציפיים, הרלוונטיים בכל אחד מהסקטורים הפיננסיים.
  • הערכת סיכונים לאומית בתחום מימון טרור - הערכת סיכון שבוצעה על ידי גופי מודיעין וביטחון בישראל עם שותפים רלוונטיים נוספים, הכוללת הערכה של סיכוני טרור ומימון טרור.


כל אחד מהסיכונים שזוהו אופיין ודורג בהתאם להיקף האיום שהוא מהווה לאור השווי והשכיחות שלו, ובמקביל זוהו ודורגו אמצעי ההתמודדות שקיימים במדינה כדי להתמודד עם האיום ולהפחיתו. כך למשל נבחנו קיומן של נקודות תורפה בחקיקה או באכיפה, ומהם אמצעי הבקרה המיושמים באותו מקרה. עוד נבחנו התוצאות הנגרמות מהסיכון, הן במונחי הפסד כלכלי, הן בהקשר להשפעה על החברה והמדינה. בהתאם לממצאים אלה, שוקלל הדירוג הסופי של כל אחד מהסיכונים שזוהו.


בין עבירות המקור שזוהו בסיכון גבוה להלבנת הון, ניתן לציין עבירות התחמקות ממס, ארגוני פשיעה, חשבוניות פיקטיביות והונאה, בעוד שעבירות ניירות ערך ועבירות רכוש זוהו כעבירות בסיכון נמוך להלבנת הון. בין התחומים שזוהו כתחומי פעילות בסיכון גבוה לתופעות הלבנת הון נכללים נותני שירותי מטבע, שימוש במזומן, פשיעה בינלאומית, נדל"ן וישויות והסדרים משפטיים, בעוד שרכישת זכיות ופעילות מסחר והברחת טובין זוהו כתחומי פעילות בסיכון נמוך להלבנת הון.


הערכת הסיכונים בתחום מימון טרור מצביעה על מספר סיכוני מימון טרור המשמשים ארגוני טרור, ובכלל כך מימון על ידי מדינות וישויות תומכות טרור, פעילות צדקה ותרומות, מימון על ידי פעילות עסקית, ומימון טרור באמצעות תוצרי פעילות פלילית. בהתאם להערכת הסיכונים, העברת הכספים לארגוני טרור נעשית בשתי דרכים עיקריות: האחת, הברחת רכוש דרך מעברי גבול לרבות באמצעות פעילות מסחר, והשנייה נסמכת על מנגנוני העברת כספים הכוללים שירותים קורספונדנטים, נותני שירותי מטבע, כרטיסים נטענים וכרטיסי אשראי זרים.


הנוסחים הפומביים של סקר הסיכונים הלאומי :