על ההליך מאת פרופ' גביזון

 
ב- 12 באוגוסט ביקשה ממני שרת המשפטים "לנסח הצעה להסדר חוקתי העוסק באופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באופן המאזן ומשלב ערכים אלה, הן היהודי והן הדמוקרטי".  
אני מודה לשרה על האמון שנתנה בי. 
כעת ברצוני להציג לציבור את דרך הפעולה שאני מציעה. 
נקודת המוצא שלי היא כי ישראל היא המדינה בה מממשים יהודים את זכותם להגדרה עצמית: זכותם לעצמאות מדינית, רוחנית ותרבותית במולדתם ההיסטורית. ישראל היא גם מדינה דמוקרטית, המחויבת לחברה חופשית ופתוחה, שהשלטון בה מבוסס על החלטות כל אזרחיה, והיא מחויבת לכבד את זכויותיהם האזרחיות, הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות והתרבותיות, בלי הבדל דת או לאום. זה הוא המובן בו ישראל היא אכן הן יהודית והן דמוקרטית. זהותה של ישראל כיהודית ודמוקרטית מעוגנת לא רק בהעדפת רוב אזרחיה, אלא גם במשפט העמים ובהחלטות הקהילה הבינלאומית. למותר להדגיש כי ההגנה על זכויות האדם כוללת גם הגנה על זכויות המיעוט הערבי, שחי בארץ שנים לפני קום המדינה.
על פני הדברים קיימת הסכמה רחבה על אופיה של המדינה כיהודית ודמוקרטית ולכך אף ניתן עיגון חוקתי בחוקי היסוד.  עם-זאת,  קיימות מחלוקות עמוקות על פרשנות רכיבי ההגדרה והיחס ביניהם.  מחלוקות אלו מתבטאות, בין היתר,  בהצעות חוק המבקשות לתת עיגון חוקתי נוסף למרכיבים של זהות המדינה.   
מטרתי הנה לבחון את זהותה החוקתית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבחינה מהותית ומוסדית. בחינה כזו תחייב גם בירור משמעותי, ההולך מעבר להצגת עמדות ראשוניות, של עמדות חלקים בציבור לגבי הביטויים המורכבים האלה והיחסים ביניהם, כמו גם בירור השאלה איך נכון לנהוג על מנת שלא תהיה שחיקה באף אחד ממרכיבי הזהות  של ישראל. 
הצלחה במפעל זה חשובה ליכולתה של החברה הישראלית על כל מגזריה לפעול לשגשוגה ולרווחתה של המדינה,  וליחסים בין יהודים בישראל ובתפוצות.     
הבדיקה תבנה על מאמצים קודמים בכיוון זה של החברה האזרחית ושל הכנסת עצמה. היא תתבסס על בחינת הספרות המקצועית, התייעצויות עם מומחים ועם ארגונים, בארץ ובחו"ל, וקבלת חומרים מגורמים רלבנטיים.   אתר פעיל יתאר את ההתקדמות וירכז חומרים ומידע בנושא. מעבר לעמדות שאציג בשיח ובשיג המקצועי כחלק מהתהליך,  לא אתבטא בציבור על התהליך ועל פרטיו עד להגשת המלצותיי. עם זאת, אפעל על מנת שבמקביל להליך זה יתקיימו דיונים ציבוריים וגופים ממגוון מגזרים בחברה הישראלית יציגו את עמדותיהם בקשר לנושאים אלה.  אשמח להשתתף באירועים כאלה, במידת האפשר, על מנת ללמוד מהם ומהתובנות שיועלו בהם.
פתחה של שנה חדשה הוא מועד מתאים במיוחד להתחלת תהליך כזה של בירור. אני מקווה כי בחודשים הקרובים  אוכל להניח את פירות התהליך הזה -  המלצותיי המנומקות לאופן בו נכון לגשת לעיגון חוקתי של זהות המדינה -   על שולחנה של השרה, כך שיוכלו לסייע בדיון ציבורי ובעבודת הכנסת.