מאבק בהדרת הנשים מהמרחב הציבורי

 
|11/01/2017 |

הדרת נשים במרחב הציבורי היא תופעה חמורה המתאפיינת באפלייתן של נשים. הפליה זו מערערת את הנחות היסוד עליהן מושתת המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, המכיר בערכו האנושי של האדם באשר הוא אדם.​

מוזניים

​בפסק דינו בית המשפט העליון ברע"א 6897/14 רדיו קול ברמה נ' קולך, התייחס כב' השופט דנציגר לתופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, באמרו כך:
"ואולם מצאתי לנכון להביע כבר בפתח הדברים את תחושת המיאוס ושאט הנפש מקיומה של תופעה זו, אשר נדמה שרק הולכת ומתרחבת, באותם מקרים שבהם היא עולה כדי הפליה אסורה. מדובר בתופעה פסולה ונפסדת, שכבר נאמר לגביה שהיא "פוצעת אנושות בכבוד האדם" [שדולת הנשים, 659-658], ופוגעת באופן בוטה בזכויות גרעיניות ובסיסיות של נשים. מעבר לכך, בהדרת נשים יש גם כדי להשריש תפישה שלפיה החיים הציבוריים שייכים מטבעם "לגברים בלבד", וכפועל יוצא מכך כדי להנציח פערי מעמדות מגדריים והתנהגויות שמטבען הן מבזות, משפילות ומנמיכות נשים. הדברים בולטים במיוחד כאשר נשים נאלצות לפנות לרשויות ולערכאות על מנת שיוצהר כי הן "רשאיות" לבצע פעולות בסיסיות במרחב הציבורי, ומובן כי הפגיעה הגלומה בכך אינה מתמצה אך ורק בעניינן הפרטני, אלא מדובר בפגיעה בחברה כולה..".


דברים נכוחים אלה נקבעו אף בדו"ח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי במשרד המשפטים. מסקנות הצוות אומצו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועל ידי ממשלת ישראל.
החלטת הממשלה מחייבת גורמי הממשלה לפעול באופן אקטיבי לביעורה של תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי. משרד המשפטים פועל כדי להנחות את רשויות המדינה בנושא, לבצע ניתוח משפטי של המופעים השונים ולבחון קיומה של הפליה פסולה, לטפל בתלונות ופניות מהציבור אודות מקרי הדרה וללוות באופן שוטף מוקדים בהם רווחים מופעי הדרת נשים.
בתקופה האחרונה אנו עדות למגמה בה תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי הופכת בהדרגתיות פרקטיקה נפוצה ושכיחה יותר. יותר ויותר מרחבים, שירותים ואירועים מסופקים – או מתבקשים להיות מסופקים – תוך הדרתן של נשים בין בדרך של מניעת השתתפותן ובין בדרך של צמצום מקומן ואפשרותן של נשים ליטול חלק שווה באירוע או במרחב ובין בדרך של קיום הפרדה מגדרית.

 

בהתאם, ולצורך הבטחת מניעת הישנות מקרים אלה ועל מנת שמופעיה של התופעה הדורשים טיפול יטופלו, פתחנו תיבת דואר אלקטרוני ייעודית לנושא, אליה רשאים כל המעוניינים בכך לפנות ולדווח על תופעה של הדרת נשים במרחב הציבורי: Hadarat-nashim@justice.gov.il