מכרז פומבי למתן שרותי סקרי נגישות


הערות להליך : עדכון מיום 07.02.2019 מענה לשאלות הבהרה + קובץ 2ג
10.12.2018 פרסום מסמכי המכרז.
עדכון מיום 13.12.2018 - דוגמאות לטפסים.
עדכון מיום 22.1.2019  - עדכון מועדים 1.
עדכון מיום 29.01.2019 - דחיית מועדים 2.