אספקת שירותי מומחה למוצרי חברת Oracle


הערות להליך : עדכון מיום 17.12.2018 עדכון מועדים, עדכון מסמכי המכרז, עדכון תנאי סף וקובץ מענה לשאלות הבהרה.

עדכון מיום 19.11.2018 - פרסום המכרז.