למתן שרותי פוליגרף חקירתי למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש)


הערות להליך : עדכון מיום 10.02.2019 מענה לשאלות הבהרה.

עדכון מיום 22.1.2019 - דחיית מועדים 1
עדכון מיום 31.1.2019 - דחיית מועדים 2
המועד האחרון להגשת ההצעות עודכן ליום ה-21/02/2019
פרסום המכרז ביום 20.12.2018