עריכת מחקר מלווה ליישום חוק חדלות פירעון ושיקום כלכליֹ


הערות להליך : עדכון מיום 13.12.2018 עדכון מועדים במסמכי המכרז.
עדכון מיום 11.12.2018 - מענה לשאלות הבהרה ופרסום מחדש, בשל עדכון בתנאי הסף.

עדכון מיום 06.12.2018 - דחיית מועדים.

עדכון מיום 29.10.2018 פרסום המכרז.