מתן שירותי הנפקת כרטיסי רישוי ודיוורם לזכאי רישיונות עבור מינהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים


הערות להליך : המכרז פורם בעיתונות ביום 12.12.2016
עדכון מיום 03.01.2016 מודעה לעיתון אשר תתפרסם ביום חמישי  על שינוי מועד ההגשה.
עדכון מיום 25.05.2017 תשובות לשאלות הבהרה ומועד אחרון להגשת מסמכי מכרז.