מכרז פומבי לקבלת שירותי ביקורת כספים פנימית באגף הכספים של משרד המשפטים