מכרז פומבי 51.17 שירותי שינוע אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים ספרתיים


הערות להליך : עדכון מיום 06.11.2017 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות.
24.09.2017 פרסום המכרז באתר המשרד.