הפצת מידע ממאגר רשם התאגידים


הערות להליך : 04.09.2017 מועד פרסום המכרז

עדכון מיום 23.10.2017 דחיית מועד מתן תשובות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות

עדכון מיום 12.11.2017 מועד אחרון להגשת הצעות שונה.

עדכון מיום 22.11.2017 פרסום תשובות לשאלות הבהרה