מכרז פומבי ליעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 22.06.2017 שינוי מועד אחרון להגשת הצעות ומענה לשאלות הבהרה.
04.06.2017 פרסום המכרז.