מכרז פומבי 15.14 מתן שירותי הובלה וסבלות עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 20/03/2014- המשרד עדיין עובד על הנוסח הסופי  של קובץ תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו. עם גיבוש הנוסח הסופי המשרד יעלה את הקובץ ויעדכן באתר לגביי המשך הליך המכרז.

עדכון מיום 23/03/2014- עקב שאלות ההבהרה שנשאלו המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה במספר ימים. המועד החדש יפורסם עם קובץ ההבהרות.

עדכון מיום ה 30/03/2014 - הועלה קובץ תשובות לשאלות ההבהרה ועדכון מודעה לעיתון. יש לשים לב לשינויים שנעשו לרבות:  תנאי הסף, טבלת האיכות ושינוי המועד האחרון להגשת ההצעה.