מכרז פומבי מס' 13.19 - למתן לקבלת שירותי אדריכלות, תכנון, ניהול, פיקוח וייעוץ לצורך ביצוע עבודות בינוי ושפוץ עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 13.06.2019 שינוי מועדים, פרסום מענה לשאלות הבהרה ועדכון מסמכים
עדכון מיום 20.05.2019 פרסום מסמכי המכרז.