הערכת כוח אדם בתחום מקצועות המחשוב


הערות להליך : בקשה לקבל המידע פורסמה היום 13.03.2017

עדכון מיום 26.03.2017תשובות לשאלות הבהרה