מכרז פומבי 12.13 לאספקת מידע בורסאי בזמן אמת


הערות להליך : המועד האחרון להגשת ההצעות שנקבע לתאריך 06/08/2013 הוארך עד 01/09/2013.
הועלה קובץ תשובות לשאלות הבהרה, קיים שינוי בתנאי הסף. המועד האחרון להגשת ההצעות הוארך ל 09/09/2013, שעה 12:00.
צורף נוסח מלא של המכרז לאחר השינויים.