לאספקת שירותי פירוק, העמסה, שינוע ואחסון מיטלטלין, גרירה ואחסון של כלי רכב לצורכי תפיסה וחילוט


הערות להליך : עדכון מיום 30.04.2019 מענה לשאלות הבהרה.

עדכון מיום 14.04.2019 - דחיית מועדים
פרסום המכרז ביום 14.03.2019