מתן שירותי הפעלת תוכנית הכשרה למנהלים עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 15.02.2018 דחיית מועדים ותשובות לשאלות הבהרה
פרסום מסמכי המכרז ביום 17.01.2018