מכרז פומבי 06.19 אספקת שירותי עריכת מבחנים עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 13.05.2019 פרסום מענה לשאלות הבהרה סבב (1)
עדכון מיום 12.05.2019 - דחיית מועדים ושינוי תנאי סף + מסמכי מכרז מעודכנים
עדכון מועדים מיום 30.04.2019
פרסום המכרז ביום 31.03.2019