מכרז פומבי 06.18 הספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצרים מתוצרת חברת Checkpoint


הערות להליך : עדכון מיום 09.05.2018 תשובות לשאלות הבהרה
עדכון מיום 11.04.2018 פרסום מסמכי המכרז.