לאספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים


הערות להליך : עדכון מיום 25.02.2020 פרסום מסמכי מכרז מעודכנים + מענה לשאלות הבהרה + עדכון בתנאי הסף המקצועיים.
עדכון מיום 20.02.2020 דחיית מועדים להגשת המכרז.
מסמכי ההליך מיום 03.02.2019