ניהול מזנון ושירותי הסעדה בלשכה הראשית לרבות שירותי הסעדה בבניין מע"צ ובבניין דוד המלך עבור המשפטים בירושלים


הערות להליך : עדכון מיום 18.02.2019 דחיית מועדים ומענה לשאלות ההבהרה.

עדכון מיום 07.02.2019 פרסום דחיית מועדים

01.01.2019 פרסום מסמכי המכרז

01.01.2019 - עדכון מסמכים