עדכון הנחיית היועץ המשפטי לממשלה - הגבלת כהונתם של תובעים המחזיקים כתב הסמכה מטעם היועמ"ש לשמש כסנגורים

 
|28/04/2014 |

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מפרסם הנחיה המרחיבה את המגבלה החלה על תובעים חיצוניים המחזיקים כתבי הסמכה מטעמו. על פי ההנחיה החדשה, תובע כאמור לא יוכל לשמש כסנגור בעבירות המנויות בכתב ההסמכה בכל בתי המשפט והמחוזות במדינה. זאת בניגוד למצב הקודם, לפיו תובעים אלה היו מנועים מלשמש כסנגורים בעבירות נשוא כתב ההסמכה, אך ורק ביחס לאותם בתי המשפט המצויים באותו מחוז שיפוט, בו הם מופיעים מטעם היועץ.

​לאור הרגישות הרבה והחשיבות של תפקיד התובע במשפט פלילי, נבחנה שאלת היחס הראוי בין ביצוע תפקידם השלטוני של "תובעים חיצוניים", אשר מועסקים במסגרת חוזה לרכישת שירותים על ידי הגוף ברלוונטי, לבין ביצוע עבודתם כעורכי דין פרטיים. הרחבה האמורה נועדה להסדיר ולהבטיח מניעת ניגוד העניינים המתעורר בביצוע תפקידים אלה.

על פי ההנחיה, היועץ המשפטי לממשלה קובע כי לא ניתן לקבל מצב בו תובע חיצוני, בכובעו כממלא סמכות שלטונית, יציג עמדה משפטית אחת, ולמחרת, בכובעו כסניגור פרטי, יציג עמדה משפטית הפוכה באותן העבירות בהן הוא מייצג. מצבים אלו, מטבע הדברים, עלולים להיגרם רק כאשר מדובר בתובע חיצוני שאינו מועסק באופן מלא על ידי הרשות הציבורית.

הנחיה תיכנס לתוקף החל ביום 31.1.15, על מנת לאפשר לתובעים זמן התארגנות מספיק. תיקים תלויים ועומדים, שכתב האישום בגינם החל לפני כניסתה לתוקף של ההנחיה, ושהטיפול בהם לא הסתיים, יובאו לבחינה פרטנית בפני הגורמים המוסמכים.

> לעיון בהעתק ההנחיה שנשלחה ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה.