פנייה לאיתור מועמדים למילוי משרת דיין/ת בית דין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל

 
​בהתאם לחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011 (להלן – החוק) שהתקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011) יוקמו במשרד המשפטים בתי דין לעררים שהם בתי דין מינהליים שידונו בעררים על החלטה של רשות בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה

​בישראל או יציאה ממנה או בענייני אזרחות המנויים בתוספת לחוק. 

על פי החוק כשיר להתמנות לבית הדין שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה ממנה ובדיני האזרחות.

דייני בית הדין יתמנו ע"י שר המשפטים מבין מועמדים שתבחר וועדה שחבריה הם: מנכ"ל משרד המשפטים - יו"ר, עובד מדינה שימנה היועץ המשפטי לממשלה ומשפטן מקרב הציבור שימנה נציב שירות המדינה. תקופת הכהונה של דייני בית הדין תהיה חמש שנים, ושר המשפטים יהיה רשאי, בהמלצת הוועדה, לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

משרד המשפטים מזמין בזאת מועמדים העונים על תנאי הכשירות שבחוק,  ומעוניינים להתמנות כאמור, להגיש את מועמדותם לכהונת דיין של בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל.

את המועמדות בצירוף שאלון למועמד (3 עותקים), קורות חיים בעברית ויתר המסמכים הנדרשים, כמפורט בשאלון, יש להפנות באמצעות דואר רשום ללשכת מנכ"ל משרד המשפטים, רח' צאלח א-דין 29, ת"ד 49029, ירושלים 91490 - "עבור משרת דיין בית הדין לעררים".

הערה: בשלב זה יוקמו בתי דין במחוז תל אביב והמרכז ובמחוז ירושלים. תחילת העבודה של הדיינים שיבחרו צפויה להיות החל בחודשים הקרובים, בהדרגה, ובהתאם לצרכי המערכת.

לבירורים ניתן לפנות בדוא"ל: mancal@justice.gov.il.

כל האמור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

המועד האחרון להגשת המועמדויות: כ"ז בסיוון התשע"ב (17 ביוני 2012). 

> להורדת שאלון למועמד