הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז - 2007

 
|04/08/2016 |

​הודעת שרת המשפטים על כוונתה לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם "הצל של הצבע".

​​"אני מודיעה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007  (להלן –החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)(דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007  (להלן – התקנות), על כוונתי לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם "הצל של הצבע" שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום כ' בכסלו התשע"ז (20 בדצמבר 2016).

 
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו לשרת המשפטים, כאמור בתקנות תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו."