הודעת שרת המשפטים על כוונתה לתת צו על להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם "Russian Avant-garde and Beyond"" שתתקיים במוזיאון ישראל החל מיום יב' בטבת תשע"ט, 20.12.2018.

 
|19/12/2017 |

​הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007

​אני מודיעה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007  (להלן –החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007  (להלן – התקנות), על כוונתי לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם "Russian Avant-garde and Beyond"" שתתקיים במוזיאון ישראל החל מיום יב' בטבת תשע"ט, 20.12.2018.
 
  • פרטי נכסי התרבות בתערוכה ווצאותיהן מופיעים באתר
 
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו לשרת המשפטים, כאמור בתקנות תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.