הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז - 2007

 
|07/04/2016 |

 הודעת שרת המשפטים בנוגע למתן צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות: תערוכת "Picasso: Works on Paper​"​.

​"אני מודיעה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007  (להלן –החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)(דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007  (להלן – התקנות), על כוונתי לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם Picasso: Works on Paper שתתקיים במוזיאון ישראל החל מיום כט' בסיוון התשע"ו (5 ביולי 2016).

כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו לשרת המשפטים, כאמור בתקנות תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו." 

 

  • להודעה החתומה