הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007- 23.1.13

 
|23/01/2013 |

​שר המשפטים מפרסם היום י"ב בשבט, ה-23.1 לינואר הודעה כי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007 (להלן –החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)(דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007 (להלן – התקנות), בכוונתו לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום טז' באדר התשע"ג (26 בפברואר 2013).

פרטי היצירות שבתערוכה ומוצאותיהן מופיעים באתר שלהלן:
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו לשר המשפטים, כאמור בתקנות תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.