הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז - 2007

 
|27/01/2016 |

הודעת שרת המשפטים בנוגע למתן צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות: תערוכת יחסי מצרים-כנען

​אני מודיעה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות  (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007  (להלן –החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)(דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007  (להלן – התקנות), על כוונתי לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכהבנושא יחסי מצרים שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום כ"א אדר התשע"ו (1 במרץ 2016). 

פרטי נכסי התרבות שבתערוכה ומוצאותיהן מופיעים באתר שלהלן: 
http://www.imj.org.il/EXHIBITION/CANAAN/exhibition-checklist.HTML 
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו לשר המשפטים, כאמור בתקנות תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.