הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות(הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז–2007

 
|17/09/2013 |

הודעה על כוונה לתת צו
לפי חוק השאלת נכסי תרבות
(הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז–2007
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז–2007[1] (להלן – "החוק"), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז–2007[2] (להלן – "התקנות"), אני מודיעה על כוונתי ליתן צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום י"ב כסלו התשע"ד (15 בנובמבר 2013).
 
פרטי היצירות שבתערוכה ומוצאותיהן מופיעים באתר שלהלן:
 
 
 
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו, כאמור בתקנות, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 
 
 
י"ג בתשרי התשע"ד
(17 בספטמבר 2013)
 
(חמ 3795 -3)
2013-10391                                                                                         
 
                                                                                                                ציפי לבני
                                                                                                            שרת המשפטים
 
 


[1] ס"ח התשס"ז, עמ' 137.
[2] ק"ת התשס"ז, עמ' 731.