תזכיר חוק האזורים הימיים

 
|23/12/2013 |

מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים הפיצה את תזכיר חוק האזורים הימיים, התשע"ג-2013. מדובר בנוסח ראשוני הכולל מודל עקרוני של חקיקה להבהרת הדינים החלים באזורים הימיים. 

מטרתו של התזכיר הינה לקבוע את המסגרת המשפטית לפעילות שמבוצעת בפיקוחה של מדינת ישראל באזורי הים ובעידודה. כיום עיקר הפעילות המבוצעת בהקשר זה הינה לצורך חיפושי גז טבעי והפקתו וכן לחיפוש של נפט. אולם בעתיד תיתכנה פעילויות נוספות.​​ 


 

התזכיר קובע מתכונת שעם הפיכתה לחוק מחייב תקבע בצורה ברורה את מעמדו של הדין הישראלי באזורים הימיים.


 

משרד המשפטים רואה חשיבות רבה בהפצת התזכיר ובקידום הליכי חקיקתו. מדובר בנדבך נוסף, נדבך משפטי, להסדרת מעמדה של מדינת ישראל באזורים הימיים. חוק זה יסייע להגנה על אינטרס הציבור באזורים אלה. בנוסף, הוא יתרום להגברת הודאות של רשויות השלטון ובעיקר של המגזר העסקי לגבי התוצאות המשפטיות של הפעילות באזורים הימיים.

 

התזכיר מגדיר את אזורי הים השונים הסמוכים לחופיה של המדינה ואשר בהם ניתנות לה זכויות וסמכויות, בין היתר מכוח המשפט הבינלאומי. כך, מגדיר התזכיר מהם המים הטריטוריאליים של המדינה וכן מהו "האזור הכלכלי הבלעדי" של מדינת ישראל, המשתרע באופן עקרוני עד למרחק של 200 מייל ימי מחופי מדינת ישראל. כיום, למדינת ישראל יש הסכם עם קפריסין בנוגע לגבול האזור הכלכלי הבלעדי של שתי המדינות. התזכיר מציע לקלוט את אותו הסכם בתוך החקיקה.

 

התזכיר מוסיף וקובע מהם הזכויות והסמכויות של המדינה באזורים נוספים שאותם הוא מגדיר וזאת באמצעות מניית החיקוקים שיחולו בהם במסגרת שורה של תוספות שנלוות לחוק המוצע. עוד קובע התזכיר מהם החיקוקים שיחולו במתקנים המצויים באזורים הימיים ובהקשר זה מוצע להבחין בין מתקנים ובין מתקנים קבועים שעתידים להיוותר על כנם במשך זמן רב, שלגביהם למדינת ישראל יש אינטרסים נוספים שאותם היא מעוניינת להבטיח.

 

בין החיקוקים שמוצע להחיל על אזורי הים והמתקנים ניתן לציין את מרבית חיקוקי הגנת הסביבה, את החיקוקים הנוגעים לרגולציה של תחום האנרגיה (נפט וגז) וכן חיקוקים בתחום הספנות.

 

יצוין, עם זאת, כי בשלב זה רשימת החיקוקים המופיעה בתזכיר אינה מלאה וברור כי הנוסח שיובא לאישור ועדת השרים לחקיקה יכלול חיקוקים רבים נוספים.

מטרתו של התזכיר היא להציג את המודל העקרוני של ההסדרה ואת החוקים שהוכנסו לתוספות עד כה.

הכוונה היא לאפשר למשרדי הממשלה שלא השלימו את גיבוש עמדתם בנושא, לסיים את עבודת המטה ולהעבירו את עמדתם למשרד המשפטים בטרם יובא הנושא לאישור ועדת השרים לחקיקה.

 

כמו כן, התזכיר מעגן גם את זכותה של מדינת ישראל באוצרות הטבע המצויים באזורי הים. כך, קובע התזכיר כי אוצרות טבע אלה הינם "נכסי מדינה" כהגדרתם בחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951. לפיכך, ניתן יהיה לעשות בהם שימוש רק בהיתר מן הממשלה או על פי דין אחר.

 

יצוין כי התזכיר שהופץ הינו גרסה עדכנית של תזכיר קודם בנושא, אשר פורסם להערות ציבור כבר בשנת 2008. נשמח לקבל הערות והצעות מהציבור, ובכלל זה  מארגונים ומהמגזר העסקי.

 

> לעיון בתזכיר