תזכיר חוק חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)

 
|03/12/2014 |

תזכיר חוק "סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)", אשר הוכן על ידי משרד המשפטים, מובא לבחינת הציבור. מטרת החוק המוצע היא לתקן את  הגדרת "עצור החשוד בעבירת ביטחון" בסעיף 11(4) לחוק, על מנת ליצור הלימה בין לשון החוק הנוכחי, לבין צרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל. ​

​חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו – 1996 (להלן – חוק המעצרים), קובע זכויות שונות הנוגעות לתנאי המעצר של עצור, שבחלקן הגדול זהות לזכויותיהם של אסירים שהורשו בדינם, ובחלקן האחר ייחודיות לעצורים לאור מעמדם כמי שטרם הורשעו בדינם ולכן הם עדיין בחזקת חפים מפשע, ותכלית החזקתם במעצר איננה לצורך ענישה.

 

על העצורים הבטחוניים מוטלות הגבלות שונות הנוגעות לקיום קשר עם החוץ בתקופת המעצר או המאסר. בין מגבלות אלו קיימת גם מגבלת מניעת קיום קשר טלפוני בתקופת המעצר או המאסר, וזאת בשל הסיכון הביטחוני הכרוך בקיומה של תקשורת סדירה ובלתי מבוקרת בין אוכלוסיית העצורים והאסירים הביטחוניים, ובין גורמים שונים מחוץ לכלא.

 

תזכיר החוק הנוכחי מבקש להתאים את ההגדרה החוקית להגדרות המקובלות לגבי אוכלוסיית האסירים והעצורים הביטחוניים, במטרה להתאים את לשון החוק למצב הנוהג זה בשב"ס מזה עשרות שנים ולהבטיח שהסמכות החוקית להגביל את השימוש בטלפון על ידי עצור ביטחוני, אכן תאפשר מתן מענה מתאים לצורך הביטחוני, אשר הוכר לא אחת בפסיקה.

לפיכך, מוצע לתקן את הגדרת "עצור החשוד בעבירת ביטחון" בסעיף 11(4), כך שיכלול את אותן עבירות שבהן חשודים העצורים הביטחוניים, גם בשים לב לנסיבות ביצוע העבירה ולהשלכותיה הביטחוניות, בהתאם למפורט בגוף הצעת החוק.

הערות אודות תזכיר חוק "חוק סדר הדין הפלילי" (סמכויות אכיפה   מעצרים) (תיקון), התשע"ה 2014, שהוכן במשרד המשפטים, ניתן לשלוח עד ליום י"ז בכסלו התשע"ה (09/12/2014) באמצעות אתר קשרי ממשל.