עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתובענה ייצוגית נגד פרטנר

 
|03/03/2015 |

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, התייצב בתובענה ייצוגית העוסקת בטענה בדבר גבייתה של חברת פרטנר ממנוייה תשלומים עבור שירותי תוכן אשר סופקו להם כביכול על ידי צד שלישי, מבלי שהמנויים ביקשו לצרוך אותם.

​על פי הנטען, חברת פרטנר אינה בודקת ומוודאת בעצמה האם המנוי אכן ביקש או הסכים לקבל את השירות בגינו הוא מחויב והאם היה מודע לתנאים מהותיים ומרכזיים ביחס לקבלת השירות, ומסתמכת בעניין זה על צדדים שלישיים. כך, משתמשת החברה בהרשאה לחיוב חשבון או הרשאה לחיוב כרטיס אשראי שנמסרה לה על ידי מנויה וגובה את התשלום מחשבונותיהם, בהתאם לדרישת התשלום שנמסרה לה על ידי צדדים שלישיים. עוד נטען כי כאשר המנוי פונה בטענה כי מעולם לא ביקש לקבל שירות בתשלום מאותו צד שלישי, מתנערת החברה מכל אחריות ומעבירה את הנטל ללקוח להוכיח כי לא ניתנה הסכמתו לקבלת השירות.

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי על חברות הסלולר, ובכללן חברת פרטנר, מוטלת אחריות לחיובים שנגבו מחשבונו של מנוי, לרבות עבור צדדים שלישיים , כמי שברשותן הרשאה בלתי מוגבלת לחיוב חשבונו של מנוי. אחריות זאת קמה מכוח דינים שונים, כמפורט בעמדה. בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה סבור כי על חברת פרטנר לכל הפחות, לוודא ברמת וודאות גבוהה ומפורשת את הסכמתו של מנוי לעסקה עבורה מבוצע החיוב ולפרטיה,  טרם גביית החיוב מחשבונו של המנוי . כמו כן, על החברה ליטול את האחריות כאשר המנוי פונה אליה ומכחיש את העסקה שנטען כלפיו כי ביצע. כמו כן , על החברה חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אשר מטילות על חברות הסלולר חובות הן בהסכם ההתקשרות הראשוני עם המנוי והן לגבי הסכם הלכאורי לרכישת שירותי תוכן אשר כוללות בין היתר חובות גילוי שונות לגבי העסקה.