תזכיר חוק המקרקעין (תיקון מס' 32)

 
|22/11/2012 |

​(התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי), התשע"ב-2012.
מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) הפיצה תזכיר חוק המקרקעין (תיקון מס' 32) (התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי), התשע"ב-2012.


​מטרת התזכיר היא לתקן את חוק המקרקעין ולאפשר התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף בחניה הצמודה לדירה מסוימת, תוך העברת תשתית ברכוש המשותף.

על פי הוראות חוק המקרקעין, נדרשת הסכמה מראש של כלל דיירי הבית המשותף לצורך שימוש שאינו שימוש רגיל ברכוש המשותף או עבודות ברכוש המשותף שאינן חלק מאחזקתו וניהולו הרגילים. לאורך השנים, נקבעו לכלל זה חריגים שונים אשר אפשרו ביצוע שינויים ברכוש המשותף גם בלא הסכמה של כלל דיירי הבניין, לצורך מטרות שונות (לדוג': התקנת רשת תקשורת ברכוש המשותף, בלא צורך בהסכמת כלל הדיירים).

בדומה לכך, תזכיר החוק שלפנינו מבקש לקבוע הסדר דומה בכל הקשור להעברת תשתית לטעינת רכב חשמלי ברכוש המשותף בידי בעל דירה, תוך יצירת איזון בין זכות הקניין של דיירי הבניין ברכוש המשותף לבין הצורך של בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף להעברת תשתית טעינה על מנת להקים עמדת טעינה בחניה הצמודה לדירתו.

רקע
בשנת 2007 החליטה ממשלת ישראל לעודד הפחתת השימוש בדלק לצורך תחבורה (החלטת ממשלה מס' 2580 מיום 11.11.2007). בהתאם לכך קידם משרד האנרגיה והמים את יצירתו של שוק לרכב חשמלי.
במסגרת זו, התבקשה מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) להכין את התשתית המשפטית אשר תסדיר את העברת תשתית הטעינה לרכב חשמלי בתוך הרכוש המשותף בבתים משותפים לצורך התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה הצמודה לדירה מסוימת.
הצעת החוק גובשה בשיתוף פעולה עם האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים.
עיקרי תזכיר החוק

    מוצע לקבוע כי נציגות הבית המשותף תהיה רשאית לקבוע תנאים באשר לאופן התקנת התשתית וביצוע העבודות, לרבות תנאים הנוגעים לנוחיות, חזות הבית וכן כי הנציגות או דייר אחר בבניין יהיו רשאים לפנות למפקח על רישום מקרקעין בבקשה לקבוע תנאים להתקנת התשתית או להורות כי לא תותקן תשתית כזו ברכוש המשותף.

    בנוסף, מוצע לקבוע כי התקנת תשתית הטעינה תיעשה בהתאם לתנאים שקבעו נציגות הבית המשותף או המפקח על רישום מקרקעין, ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה שאינה סבירה בדירה אחרת לרבות חלקים מהרכוש המשותף הצמודים אליה, ברכוש המשותף או בחזות הבית, וכי על בעל הדירה להשיב את המצב ברכוש המשותף לקדמותו עם הסרת תשתית הטעינה.

    כן מוצע לקבוע כי בעל הדירה יישא בהוצאות הכרוכות בהתקנה, אחזקה או הסרה של תשתית הטעינה

> לעיון בתזכיר החוק