שרת המשפטים והכונס הרשמי יפעלו לאימוץ דו"ח ועדת חריס

 
|16/12/2015 |

​פרופ' רון חריס, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הגיש היום לשרת המשפטים, ח"כ איילת שקד ולכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, את המלצות הוועדה שבראשותו העוסקות בהנחיות לגיבוש תכניות פירעון של חייבים בפשיטת רגל.

​במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל שקבע הכונס הרשמי בשנת 2013, נדרשים הנאמנים לגבש בתוך כשנה וחצי מתחילת פשיטת הרגל תכנית לפירעון החובות על ידי החייבים בטרם שיקבלו הפטר מחובותיהם.
לאורך השנים גיבשו הנאמנים תשלומים חודשיים לחייבים ללא הנחיה משפטית ברורה ואחידה, בהעדר שוויוניות, וללא ביסוס מדעי-אמפירי. דבר זה פגם בניהולם היעיל והצודק של הליכי פשיטת הרגל, עבור חייבים ונושים כאחד.

הכונס הרשמי ביקש לגבש אמות מידה אחידות ומובנות לחישוב ההכנסה הפנויה של החייב שמתוכה ניתן יהיה לפרוע את החובות לנושים באופן המיטבי, תוך הבטחת מחיית החייב ובני ביתו בכבוד גם בתקופת הפירעון . לשם כך מינה הכונס הרשמי בשנת 2014 וועדה בראשות פרופ' רון חריס, אשר על חבריה נמנו: פרופ' דניאל גוטליב, פרופ' יובל אלבשן, עו"ד קרן פלפל, עו"ד דניאל וקס ומר אוריאל לדרברג. הוועדה התבקשה להמליץ על אמות המידה והתבחינים שראוי לשקלל בחישוב הכנסה פנויה לפירעון חובות.

עיקרי המלצות הוועדה הם:
1. תכנית הפירעון שמגובשת לחייב צריכה ליצור איזון ראוי בין זכויות החייב וזכויות הנושים. יש להותיר בידי החייב ומשפחתו את הסכום הדרוש להם למחייה הולמת בכבוד ולאפשר פירעון מרבי של החובות מתוך יתרת ההכנסה הפנויה של החייב, תוך יצירת מסגרת תמריצים ותמיכה לחייב להשיא את שיעור השתכרותו ולשלם את מלוא הסכום שנקבע כתנאי לקבלת ההפטר.


2. חישוב ההכנסה הפנויה של החייב יתבסס על 3 רכיבים עיקריים:
א. רכיב ההוצאות – רכיב זה כולל את סכום ההוצאות הבסיסיות הדרוש לחייב ולמשפחתו למחיה הולמת בכבוד. סכום הוצאות המחיה המשפחתיות ייקבע, בהסתמך על אומדן ארצי כסל כולל של הוצאות חודשיות, שיותיר בידי החייב ומשפחתו את החירות לנהל במסגרתו את הוצאותיהם לפי צרכיהם והעדפותיהם האישיות, מבלי שתיבחן כל הוצאה באופן פרטני. אומדן סל ההוצאות החודשיות הבסיסיות הדרוש לחייב ומשפחתו למחייה בכבוד המתבסס על נתוני סקר הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומיישם שילוב של שתי שיטות מקובלות בעולם, האחת שפותחה בבנק העולמי והאחרת של מועצת המחקר של האקדמיה הלאומית האמריקאית ׁ(ה-NRC).  
ב. רכיב ההכנסות –סכום הכנסת החייב ייקבע בהתאם לנתוני הכנסתו בפועל ואומדן מיצוי יכולת ההשתכרות של החייב. אומדן כושר ההשתכרות נקבע בהסתמך על מאפיינים דמוגרפיים ואישיותיים של החייב (המתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  כן המליצה הוועדה על אימוץ תמריצים מסוימים לחייב לשם מיצוי יכולת השתכרותו בתקופת הפירעון.
ג. רכיב בני המשפחה –הוועדה המליצה על אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות המשפחתיות בין החייב לבן/ת-זוגו בחישוב הכנסתו הפנויה של החייב. עוד המליצה הוועדה על הגדרת בני המשפחה התלויים בחייב למחייתם.
פיתוח מערכת מחשוב תומכת החלטה לשימוש הנאמנים:
במסגרת המלצותיה, אופיינה על ידי הוועדה מערכת ממוחשבת לחישוב ההכנסה הפנויה של חייב, בהתבסס על אמות המידה שגיבשה הוועדה. מערכת זו תשמש כלי עזר שימושי תומך החלטה עבור הנאמנים בפשיטת רגל. המערכת תפותח בכונס הרשמי בחודשים הקרובים, בתיאום עם הביטוח הלאומי, ותעמוד לרשות הנאמנים בפשיטת רגל באתר האינטרנט של הכונס הרשמי.

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "מתחילת דרכי במשרד הובלתי מהלכים חשובים ומשמעותיים לפושטי רגל וחדלי פרעון. היום קיבלתי את המלצות וועדת חריס ואפעל לאימוצן, זהו צעד נוסף וחשוב בתחום. יישום המלצות וועדת חריס שהוגשו לכונס הרשמי הן בשורה חברתית חשובה עבור פושטי הרגל ובני ביתם. אמות המידה המומלצות נושאות בשורה חברתית-ערכית, מגבירות את השוויון כלפי החייבים והנושים, ומשפרות עוד את התייעלות המערכת בניהול הליכי פשיטות רגל".

הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן: "אני מבקש לברך את פרופ' רון חריס וחברי הוועדה שבראשותו על דו"ח מקצועי וענייני, אשר יסייע בידי הכונס הרשמי והנאמנים לגבש תכניות פירעון הגונות ויעילות עבור החייבים ונושיהם. אני מודה לפרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי ולפרופ' דניאל גוטליב על שיתוף הפעולה הפורה".