הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע מפיצה הנחיה למפלגות לגבי שמירת המידע מפנקס הבוחרים

 
|01/01/2015 |

​לקראת הבחירות לכנסת ה-20, הפיץ ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), עו"ד אלון בכר, הנחיה לעניין החובות החלות על המפלגות בתחום השמירה על פרטיות המידע המתקבל והנאסף אצלן, הן לעניין מידע מפנקס הבוחרים והן ביחס למידע אודות חברי המפלגות.

​פנקס הבוחרים הוא רשימה שמית המופקת על ידי יחידת הפיקוח הארצי על הבחירות וכוללת את כל בעלי זכות הבחירה לכנסת. המפלגות מקבלות עותק מהפנקס, והן רשאיות להשתמש במידע הכלול בפנקס אך ורק לצורך התמודדות בבחירות לכנסת ולצורך יצירת קשר עם ציבור הבוחרים. אסור למפלגות לעשות במידע שימוש אחר לרבות העברתו לצד שלישי, ועם סיום הליך הבחירות על כל מפלגה להחזיר את פנקס הבוחרים ולמחוק את המידע באופן שלא יאפשר את אחזורו.


בפיקוחים שנערכו על ידי רמו"ט במהלך הבחירות לכנסת ה- 18 וה- 19 ולאחר סיומן, התברר כי מפלגות פעלו שלא בהתאם להוראות החוק ולא הגנו כיאות על המידע. לדוגמא, מפלגות הטמיעו את המידע שהתקבל במערכות המחשב הקיימות אצלן, באופן הסותר את הדרישה החוקית להחזיר את המידע מהפנקס בתום מערכת הבחירות, עותק מהפנקס נמסר לגורמים שלא היו מורשים לקבלו וכן נמצאו ליקויים באבטחת המידע.


בנוסף, במסגרת הפניה למפלגות ניתן גם דגש על החובה של המפלגות לשמור על מאגר המידע הכולל את חברי המפלגה. על פי הנחיית רמו"ט, מתן גישה למאגר המידע המכיל את רשימת חברי המפלגה ופרטי הקשר שלהם והפצתו, צריך להיעשות תוך מודעות והתחשבות בזכותם של החברים במפלגה לפרטיות ביחס לדעותיהם הפוליטיות, ובפרט תוך צמצום החשש כי מידע אודות  חברותם במפלגה יועבר למי שאינו נדרש לכך, או ייעשה בו שימוש שאינו קשור במטרות הלגיטימיות שהגדירה המפלגה, במגבלות הדין.

 

 בשל כך הנהלת המפלגה, עובדיה ומי מטעמה נדרשים לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות לשם שמירה על פרטיות הבוחרים וחברי המפלגה, ולמניעת סיכונים מיותרים לפרטיותם.

 

אלון בכר, ראש רמו"ט ורשם מאגרי המידע: "המפלגות מקבלות לידיהן מידע אודות אזרחי המדינה לצורך קיום הליך הבחירות, וכמחזיקות בנאמנות מידע זה במסגרת ההליך הדמוקרטי, עליהן להקפיד הקפדה יתרה כי השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות החוק וכי יינקטו כל האמצעים הנדרשים להגנה על המידע ועל פרטיות ציבור הבוחרים. בכוונת רמו"ט להמשיך ולפקח ביתר שאת על קיום הוראות חוק הבחירות וחוק הגנת הפרטיות ולשמור על פרטיותם של הבוחרים בישראל וחברי המפלגות."