הצוות הבינמשרדי למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה

 
|26/01/2016 |

ועדת שרים בראשות ראש הממשלה מינתה את מנכ"לית משרד המשפטים לעמוד בראש הצוות הבינמשרדי למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה​.

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "אוכלוסיית יוצאי אתיופיה סובלת מגזענות והפליה, דבר אשר דורש מאתנו הסתכלות פנימית ופעילות פרו-אקטיבית למיגור התופעה. מיגור הגזענות ושילוב קהילת יוצאי אתיופיה הוא אינטרס חברתי ראשון במעלה, ועלינו, כשליחי הציבור, מוטלת החובה להרכיב ארגז כלים באמצעותו יתאפשר טיפול שורשי בסוגיה. לשם כך, אנו מבקשים את עזרת הציבור לשתף אותנו במידע שנצבר בנוגע לביטויי גזענות ואפליה כלפי יוצאי אתיופיה ודרכים להתמודד איתן ולהציע לנו אמצעים מעשיים להגברת הנוכחות של יוצאי אתיופיה בציבוריות הישראלית ולהרחבת התודעה הציבורית בנוגע ליחס שווה בחברה הישראלית".​
הצוות הבין-משרדי פונה לציבור ומבקש סיוע ושיתוף פעולה, באמצעות מסירת מידע ופרטים והבאתם בפני הצוות: 
  1. ​הצעות למדידה נכונה ותיעוד של היקף גילויי האפליה והגזענות כנגד יוצאי אתיופיה. 
  2. מה המענה שראוי שהמדינה תיתן למי שמדווח על תקריות כגון אלה?
  3. הצעות למיגור התופעה. 
  4. אילו כלים נוספים דרושים וכיצד נכון להנגישם?
  5. הצעות להגברת הנוכחות של יוצאי אתיופיה בשיח הציבורי בהקשרים חיוביים והבאה לתודעה של הצלחות, מנהיגות והובלה של בני ובנות הקהילה.
  6. אילו פעולות ו/או צעדים ניתן לבצע בחברה הישראלית כדי לקדם יחס שוויוני וקידום המאבק כנגד גילויי אפליה, גזענות, בורות וחוסר שוויון הזדמנויות?

נושא ההתמודדות עם גילויי אפליה וגזענות כנגד יוצאי אתיופיה עלה בעוצמה במחאה של בני ובנות הקהילה במאי 2015, במהלכה נשמעו עדויות רבות על גילויי אפליה וגזענות חוזרים ונשנים. 
הקמת הצוות אושרה לאחרונה על ידי ועדת השרים לעניין קידום שילובם של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה, בראשות ראש הממשלה. הקמתו משקפת את רצון הממשלה להיאבק בתופעה, לפעול לשינוי התודעה של כלל החברה הישראלית ולצמצם משמעותית התרחשותם של מקרים נושאי אופי מפלה או גזעני.
המינוי מגיע על רקע עשייה קודמת של משרד המשפטים, אשר הציב כיעד מרכזי את הפעילות למען שוויון הזדמנויות, מיגור האפליה והגברת הייצוג של אוכלוסיות שונות בשירות המדינה, לרבות קהילת יוצאי אתיופיה.
 
"משרד המשפטים פועל רבות בשנים האחרונות על מנת להביא לייצוג הולם של קבוצות אשר סובלות מתת ייצוג בשירות המדינה, ביניהן יוצאי אתיופיה. אנו פועלים תוך הבנה כי שירות המדינה חייב להוות דוגמה לכלל המשק בתעסוקה שוויוניות ורב גונית. מעבר לפעילות האקטיבית שמבצע משרד המשפטים בעניין זה, אני שמחה לעמוד בראש הצוות הבין-משרדי, ומאמינה כי הצוות יהווה גורם משמעותי בקידום העשייה הממשלתית למען מיגור תופעת האפליה והגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, תופעה שיש בה כדי להחליש את החברה הישראלית כולה" הוסיפה עו"ד פלמור . 
 
הצוות יפעל, בין היתר, על מנת לאסוף מידע אודות התבטאויות, מקרים ואירועים, המכוונים כנגד יוצאי אתיופיה בשל מוצאם או צבע עורם, לרבות בזירה האינטרנטית; לגבש נהלי פעולה וכלים להתמודדות עם מקרים של גזענות או אפליה, לרבות אמצעים בהם ניתן לנקוט במשרדים לצמצום ממדי התופעה ולהגברת ההרתעה; להגדיל את נוכחותם של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי במטרה להשפיע על התודעה בנוגע ליחס שווה בחברה הישראלית; ולגבש קריטריונים לעידוד פעולות חוץ ממשלתיות למיגור התופעה.
 
בצוות יהיו חברים נציגים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה בנוסף לנציגים בכירים מקרב משרדי הממשלה השונים, ביניהם משרד ראש הממשלה, האוצר, הביטחון, ביטחון הפנים, הבינוי והשיכון, הבריאות, החינוך, הכלכלה, העלייה והקליטה, התרבות והספורט, הרווחה והשירותים החברתיים והמשרד לשוויון חברתי. נוסף על אלה, יהיו חברים בצוות גם נציגים מנציבות שירות המדינה, צה"ל משטרת ישראל ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. הנציגים יתמקצעו בנושא ויובילו את החשיבה ואת הטמעת מסקנות הצוות במשרדיהם.
 
הקמת צוות זה מצטרפת לצעדים נוספים בהם נוקטים משרדי הממשלה, וביניהם תכנית המשרד לביטחון הפנים להגברת האמון בין המשטרה לאזרחי ישראל יוצאי אתיופיה (לתכנית), תכנית מערכת הביטחון להשתלבות איכותית בשירות הצבאי ותכניות נציבות שירות המדינה ומשרד הכלכלה להגברת ההשתתפות בתפקידים בעלי השפעה בשירות הציבורי ובכלל המשק (לתכנית)​
 
  • לזירת ההתייעצות 
משתתפי ההתייעצות מוזמנים להירשם למפגש עם הצוות הבין-משרדי, בו תידון עבודת הצוות.

 
ההשתתפות מותנית באישור המשרד ומיועדת למגיבים לבקשה זו.