תזכיר חוק העונשין (תיקון מס'...) (הפעלת מאסר על תנאי), תשע"ה- 2015

 
|02/09/2015 |

תזכיר חוק העונשין (תיקון מס'...) (הפעלת מאסר על תנאי), תשע"ה-2015, שהוכן במשרד המשפטים מוגש לעיון הציבור. 

עיקרי החוק המוצע:

עיקר 1 (סעיף 55(א)) 
מוצע לקבוע כי הפעלת המאסר על תנאי תעשה בגזר הדין. 
מטרתו של סעיף זה היא לקבוע בסעיף 55 באופן חד משמעי את הכלל לפיו ההחלטה בדבר מתן צו להפעלה או הארכה של מאסר על תנאי תינתן בגזר הדין בגין העבירה הנוספת. 

עיקר 2 (סעיפים 55(ב) ו-(ג)):
סעיף זה קובע את החריג לכלל שבסעיף 55(א) בהינתן מצב בו לא הובא לידיעת בית המשפט שגזר את הדין קיומו של מאסר על תנאי תלוי ועומד נגד הנאשם. 
ראשית, מוצע לקבוע כי בקשה להפעלה או הארכה של מאסר על תנאי לאחר מתן גזר הדין תוגש לשופט או למותב שגזרו את דינו של הנאשם. לבית המשפט תהיה סמכות לגזור את דינו של הנאשם מחדש, ובכלל זה תהיה לו סמכות להאריך את המאסר על תנאי בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק, אך לא תהיה לו סמכות להחמיר בעונש שנגזר כבר בשל העבירה הנוספת. 

לאור מתן הסמכות לגזור את דינו של הנאשם מחדש, בית המשפט יוכל במקרים המתאימים להקל בעונש שהשית בגזר הדין הראשון, גם על מנת שלא להפעיל את המאסר על תנאי. הרצון להעניק סמכות זאת רק לשופט או למותב שגזר את דינו של הנאשם בראשונה נובע מההכרות של אלו עם נסיבות הנאשם והמקרה. הכרות זו  תסייע ביצירת איזון ראוי בין השיקולים הרלבנטיים בקבלת ההחלטה בדבר הפעלת או הארכת המאסר על תנאי, ואף בהחלטה בעניין צבירת או חפיפת העונש, במקרה שהוחלט על הפעלת המאסר על תנאי. 

עוד מוצע להבהיר כי אין להחמיר בעונשו של הנאשם בגין העבירה הנוספת. 
שנית,  מוצע לקבוע כי בקשה כאמור יכול שתוגש תוך 45 ימים בלבד, על ידי מי מבעלי הדין.  
תקופת 45 הימים זהה לתקופה בה ניתן לערער על גזר הדין והיא מאזנת בין אינטרס סופיות הדיון ובין האינטרס המחייב את הפעלת המאסר על תנאי. הענקת הסמכות לבקש את הפעלת התנאי לשני הצדדים, ולא רק לתביעה, נובעת מהתפיסה כי לעיתים יהיה זה אינטרס הנאשם להפעיל את המאסרים – במצטבר או בחופף – ולהתחיל דף חדש בחייו.
שלישית, מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לדחות בקשה כזאת אם הפעלת המאסר לא התבקשה בעת מתן גזר הדין עקב רשלנות.

ככלל, הסמכות לבקש את הארכת התנאי לאחר גזר הדין נדרשת בעיקר כאשר עקב תקלה לא היה ידוע לתביעה על קיומו של המאסר על תנאי בעת הטיעונים לעונש. הדבר יכול לנבוע מרישום לא עדכני במרשם הפלילי, מטעות בתום לב בקריאת המרשם של התובע, או מרשלנות של התביעה. הענקת הסמכות לדחות את הבקשה עקב רשלנות נועדה לשמש בעיקר כאזהרה לתביעה שעליה להיות ערוכה לבקש את הפעלת המאסר על תנאי במעמד הדיון. לבית המשפט שיקול דעת ולא בכל מקרה יענה לבקשה מאוחרת, אף אם תוגש במסגרת 45 הימים שלאחר מתן גזר הדין.

עיקר 3 (סעיף 55(ד)):
סעיף זה זהה לסעיף 55(ב) הקיים, למעט שינוי נוסח קל,  והוא אינו חלק מההסדר אותו מוצע לשנות.

עיקר 4:
במקביל לתיקון סעיף 55 לחוק, יתוקנו תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ"ה-1985, כך שיותאמו להסדר החדש המוצע. 

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד ליום י' בתשרי התשע"ו (23/09/2015).