בחינת הקמת יחידת פיקוח על התובעים הפליליים

 
|03/09/2012 |

​לראשונה מאז נקבעו ההנחיות בעניין הסמכת תובעים פליליים חיצוניים ע"י היועץ המשפטי לממשלה - החליט יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, על הקמת צוות לבחינת הקמה של יחידת הנחיה ופיקוח על כלל התובעים הפליליים בארץ הפועלים מכוח הסמכתו.


היועץ המשפטי לממשלה מסמיך, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי, תובעים שבסמכותם להגיש כתבי אישום פליליים בתחומים שונים בשדה הפלילי. בכללם של תובעים אלו נמנים, בין היתר: תובעים מטעם משרדי ממשלה (לדוגמה: המשרד להגנת הסביבה), תובעים מטעם יחידות ממשלתיות (לדוגמה: רשות ההגירה והאוכלוסין), תובעים מטעם תאגידים סטטוטוריים (לדוגמה: הרשות להגבלים עסקיים) ותובעים מטעם רשויות מקומיות (תובעים המוסמכים להגשת כתבי אישום בעבירות על חוק התכנון והבניה וכן תובעים המוסמכים  להגשת כתבי אישום בעבירות על חיקוקים המנויים בחוק בתי המשפט, כגון: חוק רישוי עסקים, חוקי עזר עירוניים, חוק לימוד חובה, חוק שמירת הסביבה החופית, חוקים שונים להגנת הסביבה ולמניעת מפגעים ועוד).  

התפיסה המשפטית הישראלית גורסת, כי התביעה הפלילית באה ביסודה ממקור מרכזי אחד - היועץ המשפטי לממשלה אשר אמון על אכיפת הדין הפלילי במדינת ישראל. לפיכך, והואיל ותובעים אלה עוסקים בייצוג אינטרס ציבורי בתחום הרגיש ביותר, הוא המשפט הפלילי, מקדמת דנא פורש היועץ המשפטי לממשלה את חסותו על תובעים אלו (בין היתר באמצעות הכפפתם להנחיותיו המקצועיות). 

לאחרונה, החליט היועץ המשפטי לממשלה לחזק מערך תביעה זה באמצעות הקמת צוות שמטרתו, בין היתר, לבחון את המצב הקיים ולשקול את הצורך ואת הדרכים להגברת ההנחיה והפיקוח על התובעים המוסמכים על-ידו. בתוך כך, והואיל ומדובר בנושא מורכב משפטית ובעל השלכות ארגוניות ותקציביות משמעותיות המחייב עבודת מטה יסודית, נדרש הצוות לבחון את הצורך בהקמה של יחידת הנחייה ופיקוח על כלל התובעים הפליליים אשר הוסמכו לשמש כנציגיו לפי סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי. יצוין, כי סוגיית הפיקוח על התובעים מטעם הרשויות המקומיות עלתה, לאחרונה, בטיוטת דו"ח מבקר המדינה, אשר התייחסה לתובעים העירוניים (אך לא ביחס לאכיפת דיני התכנון והבניה). בעקבות תמונה מצב שהצטיירה בפני היועץ המשפטי לממשלה טרם קבלת טיוטת הדו"ח, וביתר שאת לאחר קבלתה, הורה היועץ על הקמת הצוות. 

בראשות הצוות תעמוד עו"ד שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי). יתר חברי הצוות: עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), נציגים מפרקליטות המדינה (ובכללם מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, מנהלת המחלקה לעיכוב הליכים וראש תחום ניהול), היועץ המשפטי למשרד הפנים והיועץ המשפטי למשרד החקלאות. הצוות התבקש למסור את המלצותיו ליועץ המשפטי לממשלה תוך ארבעה חודשים. 

> לעיון בכתב המינוי