הודעה- עדכון מישיבה מיוחדת של מועצת רואי החשבון בנושא הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת מועד יולי 2017

 
|04/09/2017 |

​מועצת רואי החשבון קיימה דיון מיוחד עם נציגי הנבחנים במסגרתו הובהר כי שיעור המעבר בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת של מועד יולי 2017 יהיה דומה לשיעור המעבר הממוצע במועדים קודמים.

​בהמשך לתלונות שנתקבלו בעניין הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת שהתקיימה ביום 16.7.2017, הזמינה מועצת רו"ח את נציגי הנבחנים לישיבה מיוחדת, על מנת לקיים שיח בלתי אמצעי בנושא ולהתרשם באופן ישיר מטענות הנבחנים.

בפתח הדברים בדיון שהתקיים הבוקר, הבהירה מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון, עו"ד אמי פלמור, כי אין שחר לטענות בעניין סגירת שערי המקצוע. פלמור ציינה כי ההפך הוא הנכון, בפרט בהתחשב במחסור הנוכחי במתמחים בראיית חשבון.

בדיון העלו הנבחנים טענות שונות בעניין עומס הבחינה, אורכה, משך הזמן שניתן לפתרונה, רמתה המקצועית הגבוהה והיעדר הודעה מוקדמת והכנה מצד המועצה על שינוי במתכונת הבחינה.
חברי המועצה היו קשובים לטענות שהעלו הנבחנים, והבהירו בתשובה כי לא התקבלה החלטת מדיניות מצד המועצה לשנות מהותית את הבחינה. בהתאם לכך, פעלו הכותבים ומרכז הבחינה, האחראים מקצועית על כתיבת הבחינה, לחבר את הבחינה בהתאם לנושאים הקבועים בתקנות ועל פי המיקוד שפורסם. עוד הובהר, כי השינוי בסגנון השאלות, שלגביו הלינו הנבחנים, נבע מכניסתו לתפקיד של פרופ' חיים אסייג לתפקיד מרכז הבחינה, ומתוך שאיפה לשלב בבחינה אלמנטים הבודקים יכולת חשיבה לעומק וניתוח, ולא רק מיכולת שינון.

בסיכום הדיון שבה והבהירה מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רו"ח, עו"ד אמי פלמור, כי במידת הצורך, תפעל המועצה לבצע התאמות במנגנון הבדיקה, כך ששיעור המעבר בבחינה לא יהיה שונה משמעותית משיעור המעבר הממוצע במועדים הקודמים (שיעור המעבר במועד אביב 2016 עמד על 79.76%, במועד אביב 2015 על 75.32% ובמועד אביב 2014 על 64.07%).

בנוסף הבהירה יו"ר המועצה כי בכוונתה להביא לאישור המועצה כבר בישיבתה הקרובה נהלי בקרת איכות חדשים, במטרה לשפר את תהליך בקרת האיכות ולהבטיח הבניה והסדרה של התהליך.

מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רו"ח, עו"ד אמי פלמור: "ראשית, אני מודה לנציגי הנבחנים על שנענו להזמנת המועצה לקיים שיח ציבורי פתוח בעניין הבחינה והתלונות שהתקבלו בעקבותיה. כגוף ציבורי ממשלתי האחראי על הסדרת המקצוע, למועצת רו"ח יש מטרה אחת ויחידה – להבטיח כי רואי החשבון, המהווים שומרי סף קריטיים במשק ובשוק ההון הישראלי, יהיו אנשים מקצועיים וראויים. אין ולא היתה כל כוונה להקשות במכוון את רף הכניסה בשערי המקצוע, והטענות בעניין זה משוללות יסוד נוכח המחסור במתמחים בעת הנוכחית."

"אנחנו קשובים לקולות שהביאו בפנינו הנבחנים", הוסיפה פלמור, "ובמידת הצורך נבצע התאמות במנגנון הבדיקה על מנת להבטיח ששיעור המעבר לא יהיה שונה באופן מהותי משיעור המעבר בבחינות קודמות. אנחנו מתייחסים ברצינות לטענות שעלו בדיון. מעבר לכך, אני סבורה כי השיח עם הנבחנים מהווה הזדמנות להפקת לקחים ולמידה מצדנו, ולכן אני מתכוונת להביא באופן מיידי נהלי בקרת איכות חדשים לאישור המועצה."

בישיבה, שזומנה ביזמת מועצת רואי החשבון, נכחו נציגי הנבחנים, נציגי המוסדות האקדמיים, נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח יזהר קנה, חברי מועצת רואי החשבון,  מזכירות המועצה, יו"ר הוועדה המייעצת למועצה לנושא בחינות, פרופ' יורם עדן, מרכז הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, פרופ' חיים אסיאג, הרפרנטים של הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, פרופ' אריה גנס ורו"ח אמיר סוראיה, וכן יו"ר ועדת בקרת האיכות לבחינה, רו"ח דב ספיר.