הנחיית פרקליט מדינה חדשה בעניין אזהרה/הבהרה לחשוד שתיק נגדו נסגר, אך עשוי להיפתח מחדש אם ישוב על מעשיו

 
|04/01/2017 |

​פרקליט המדינה, שי ניצן, פרסם הנחיה חדשה שנועדה להתוות לראשונה את מדיניות התביעה בעניין מתן אזהרה או הבהרה לחשוד על פליליות מעשה מסוים, שעה שמתקבלת החלטה לסגור את תיק החקירה נגדו. הנחיה 1.13 "הודעת אזהרה או הבהרה לחשוד שהתיק נגדו נסגר" קובעת, כי כאשר התביעה מחליטה שלא להעמיד חשוד לדין, היא יכולה במקרים המתאימים להזהירו לבל ישוב על מעשיו או להבהיר לו שמעשה שעשה מהווה עבירה פלילית. ככל שהחשוד יחזור בעתיד על המעשה, התביעה תשקול לפתוח מחדש את התיק הקודם ולבחון העמדתו לדין גם בגין אותו מעשה

​​​ההנחיה החדשה גובשה על מנת להסדיר את הנושא ולהבטיח תיאום בין גורמי האכיפה השונים בנוגע לאזהרות חשודים במקרים מסוימים לאחר שהוחלט לסגור את התיק נגדם בעילה של "חוסר עניין לציבור", ובנוגע למשלוח הבהרות לחשודים במקרים מסוימים, לאחר שהוחלט לסגור את התיק בעניינם בעילה של "חוסר בראיות מספיקות". ההנחיה באה להוות "אפקט מצנן" ומרתיע כלפי החשוד, ומטרתה להעביר לו מסר לגבי אירועים אשר יש חשש להישנותם, ולהבהיר לחשוד שבנסיבות מסוימות ניתן יהיה לפתוח את התיק בשנית.


בהנחיה נאמר, כי ייתכנו מצבים בהם מתעורר הצורך באזהרת חשודים לבל יחזרו על מעשיהם אשר עלו או עלולים היו לעלות לכדי עבירה, גם מקום שהתיק הפלילי שנפתח בעניינם נסגר. החשודים יוזהרו שאם יתקבלו תלונות נוספות או יעלו חשדות נוספים נגדם בעתיד, בקשר לעניינים דומים, הדבר עלול להביא להעמדתם לדין בגין אותם חשדות, והתובע יהיה רשאי אף לשקול את פתיחת התיק הנוכחי מחדש ולבחון אפשרות העמדתם לדין פלילי גם בגינו. במקרים אחרים יש מקום לשקול משלוח הבהרה, שתבהיר לחשוד כי מעשה שנחשד בו הינו מעשה פלילי.

לפי ההנחיה, אם תובע (פרקליט, תובע משטרתי או קצין חקירות) החליט לסגור את תיק החקירה נגד חשוד בשל חוסר עניין לציבור, ומצא שיש מקום להזהיר את החשוד, תתווסף "פיסקת אזהרה" למכתב שהמשטרה שולחת לו על סגירת התיק. ההנחיה מפרטת מספר שיקולים תומכים במתן אזהרה, ובכלל זאת כאשר סוג העבירה ונסיבות ביצועה מעלים חשש מובנה להישנות עבירות דומות (למשל בעבירות אידיאולוגיות או כלכליות); בעבירות במסגרת מאבקים בעולם התחתון; בעבירות איומים או אלימות בתוך המשפחה; כאשר מאפייני החשוד מעלים חשש להישנות עבירות (למשל עבירות המתבצעות על רקע של שימוש בסמים ואלכוהול); וכאשר קיים חשש כי החשוד אינו מבין כי המעשה שעשה מהווה עבירה.

אם התובע החליט לסגור את התיק נגד החשוד בעילה של "חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין", הוא ישקול האם קמה הצדקה לצרף להודעה בדבר סגירת התיק "פיסקת הבהרה", בה יצוין כי מעשיו עוררו חשד לביצוע עבירה פלילית. הוספת פיסקת הבהרה שכזו תיעשה במשורה ורק כאשר יש מקום להבהיר לחשוד כי מעשים מסוג אלה המיוחסים לו מהווים עבירה פלילית שיש אפשרות כי יועמד לדין בגינה, או כאשר קיימת חשיבות לחידוד נורמה פלילית מסוימת כדי להקטין את הסיכוי לביצוע עבירות דומות בעתיד.

כך למשל, אם קיים חשד ממשי לאלימות בין בני זוג, אך אין די ראיות לכך, כגון מאחר שהנפגע מסרב לשתף פעולה, ובמקביל נראה כי בן הזוג האלים אינו מפנים כי מדובר במעשה שלו היו די ראיות לעשייתו היה הדבר עלול לגרום להעמדתו/ה לדין, יהיה מקום לשלוח משלוח הבהרה. הוא הדין לגבי עבירות שיישומן אינו פשוט, שנראה כי יש צורך להבהיר לגביהן לחשוד כי מעשיו יכלו לגרום להעמדתו לדין (כגון עבירות של העלבת עובד ציבור, עבירות ביטוי שונות אחרות, עבירות שהעמדה לדין בגינן נדירה יחסית וכדומה). לעומת זאת, אם המעשים המיוחסים לחשוד מגבשים בבירור עבירה פלילית, ונראה כי הדבר ברור לחשוד, אין מקום למשלוח הבהרה. בנוסף, יש צורך לבחון את עוצמת הראיות נגד החשוד ואת מאפייני העבירה. ככל שהראיות חזקות יותר וככל שקיים חשש גדול יותר להישנות המקרים, תגבר הנטייה לשלוח הודעת הבהרה.

ההנחיה החדשה הופצה במסגרת עבודת מטה מקיפה הנערכת בחודשים האחרונים, עליה הורה פרקליט המדינה, שמטרתה לעדכן את ההנחיות הקיימות ולהכין עשרות הנחיות חדשות בנושאים שטרם הוסדרו בעבר באמצעות הנחיות. הנחיה זו גובשה במסגרת עבודת מטה בהובלת המשנה לפרקליט המדינה, עמית איסמן, ע"י ד"ר יניב ואקי וד"ר דותן רוסו מפרקליטות המדינה.

 

מצ"ב ההנחיה המלאה.​