תזכיר חוק מארגני עסקאות להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015

 
|13/07/2015 |

 תזכיר חוק מארגני עסקאות להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015​ מובא לעיון הציבור. ​​​​​

דף נייר חלק המונח על שולחן משרדי
החוק המוצע נועד להתמודד עם תופעה רווחת בקידום עסקאות פינוי ובינוי במסגרתה גורם שאיננו היזם מנסה לגייס את הסכמת דיירי הבניין לביצוע העסקה. לרוב, המארגן מציע לבעלי דירות להתקשר עימו בחוזה לפיו יחתמו הדיירים בעתיד על עסקת התחדשות עירונית עם יזם ובתמורה יפעל המארגן לגיוס הסכמות של יתר בעלי הדירות הנדרשים ליתן הסכמתם לעסקה ויקדם את מימוש הפרויקט (להלן- "הסכם טרום התקשרות"). לשם הבטחת קידום העסקה, נקבע בהסכם טרום ההתקשרות כי משך תקופה לא יוכל בעל דירה בבית המשותף, שחתם על הסכם טרום ההתקשרות, לחתום על הסכם או עסקה אחרת הנוגעת להתחדשות עירונית. בפועל, ברבים מהמקרים המארגן לא מתקדם כראוי בגיבוש ההסכמות הנדרשות לשם מימוש העסקה, אולם בעלי הדירות שחתמו עימו על הסכם טרום ההתקשרות, נותרים כבולים לאותו הסכם ואינם יכולים להתקשר עם יזמים אחרים או מארגנים אחרים לשם ביצוע הפרויקט. מטרתו העיקרית של החוק המוצע היא לתחום את 
תקופת הכבילה שבהסכם טרום ההתקשרות. 

 תמציתו של תזכיר חוק זה:
  • הסכם טרום התקשרות לא יעלה על תקופה של 36 חודשים מרגע חתימת בעל הדירה הראשון​.
  • מוצע להגדיר "עסקת פינוי ובינוי", באופן המחייב לכלול בה פרטים מהותיים לעסקה כגון התמורה המתקבלת ממנה לכל בעל דירה, המועד הצפוי להשלמת הפרויקט ועוד.​
  • בעלי הדירות יהיו רשאים לבטל את ההסכם טרום ההתקשרות ברוב של שני שליש.​ 
הערות יתקבלו עד לתאריך: 02/08/15, י"ז באב התשע"ה.