תזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'...), התשע"ו-2015

 
|01/11/2015 |

​תזכיר חוק החברות מוגש לעיון הציבור.

​תחום המאבק בהלבנת הון התפתח במדינת ישראל בשנים האחרונות: למן חקיקת חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק או חוק איסור הלבנת הון) והקמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן - הרשות) הפועלת מכוחו, נצברו נסיון וידע רבים, ושוכללו ועודכנו הכלים למאבק בתופעה זו. המאבק בהלבנת הון משלב בין אמצעים שונים: פליליים ומנהליים, ושותפים לו גורמים רבים, הן במערכת הממשלתית והן במגזר הפרטי. 
במסגרת יישום החוק על ידי הגופים הנוגעים בדבר, התברר כי קיימים בו נושאים שונים הדורשים תוספות, תיקונים והבהרות. התיקונים המוצעים בהצעה זו נועדו לייעול ושיפור המאבק בהלבנת ההון, והתאמת החקיקה הקיימת לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום.

עיקרי החוק המוצע-

  • הרחבת הגדרת "כספים" - המונח "כספים" מוגדר כיום בסעיף 1 לחוק כ- "מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים". מטרת התיקון המוצע להרחיב את הגדרת המונח "כספים" לכל אמצעי תשלום למוכ"ז. יצוין, כי הגדרה זו רלבנטית להוראות החוק שעניינן דיווח על העברת כספים בעת הכניסה לישראל וביציאה ממנה; להגדרת המונח "רכוש"; וכן להוראות בדבר הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות.
  • הרחבת הגדרת "תאגיד בנקאי" - הגדרת המונח "תאגיד בנקאי" בסעיף 1 לחוק הינה "כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, וכן תאגיד עזר באותו חוק שהואגד בישראל". שלוש חברות כרטיסי האשראי הפועלות כיום בשוק סליקת כרטיסי חיוב הן תאגידי עזר, וככאלו הן כפופות, בהתאם להגדרה הקיימת, לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001.