תזכיר חוק החברות (תיקון מס'...) (הסמכה למתן הקלות), התשע"ה-2015

 
|09/09/2015 |

​הציבור מוזמן להגיש את הערותיו לתזכיר חוק החברות (תיקון מס'...) (הסמכה למתן הקלות), התשע"ה- 2015​.