תזכיר חוק בתי המשפט [נוסח משולב] (תיקון מס'81), התשע"ו-2015

 
|12/10/2015 |

​תזכיר חוק החברות מוגש לעיון הציבור.

​מטרתו של התיקון המוצע הינה להביא לייעול ההליכים המשפטיים, ע"י הרחבת סמכותם של הרשמים הבכירים והאחדת סדרי הדין בערעור. כמו כן, תכלית התיקון היא לחזק את עצמאותם של הרשמים והרשמים הבכירים ואי התלות שלהם בהיותם גורמים שיפוטיים הנוטלים חלק מרכזי בפעילות הרשות השופטת.

 

עיקרי החוק המוצע-

  • סעיף 10 לחוק יסוד: השפיטה קובע כי משכורותיהם של שופטים ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה. כמו כן, נקבע כי לא תתקבל החלטה המכוונת להפחית ממשכורתם של שופטים בלבד.
  • מוצע להסמיך רשמים בכירים לדון בעבירות ברירת משפט. התיקון המוצע צפוי להפחית באופן משמעותי את נטל העבודה המוטל על שופטים ולחסוך זמן שיפוטי יקר [מאומדן שנערך עולה כי מדובר על כ- 3,000 בקשות להישפט בשנה]. משכך, הסמכת רשמים בכירים לדון בהליכים אלה עשויה להיטיב עם ציבור המתדיינים כך שיוכלו לקבל את יומם בבית המשפט תוך סד זמנים קצר יותר.
  • על רקע המגמה לגרום להאחדה, ככל שניתן, של סדרי דין ולמנוע ריבוי סוגי הליכים, ובהתחשב בכך שההוראה הקובעת את אופן הערעור על החלטה אחרת של רשם בכיר עוררה קשיים ביישומה, מוצע להשוות את אופן הערעור על החלטה אחרת של רשם בכיר (בין בגדר סמכויותיו השיפוטיות הייחודיות ובין בגדר סמכויותיו כרשם) עם אופן הערעור על החלטה אחרת של רשם שאינו בכיר.

 

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד ליום ט"ז בחשון התשע"ו (29/10/2015).