תזכיר חוק סדר הדין הפלילי

 
|23/12/2015 |

​הציבור מוזמן לעיין בתזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -  מעצרים)(תיקון מס'...)(חזקת המלטות מן הדין), התשע"ו-2015

אדם אזוק

מטרת הצעת חוק זו היא לקבוע חזקה הניתנת לסתירה של הימלטות מן הדין בהתייחס לתושב זר שאינו אזרח ישראלי, תושב קבע או תושב ארעי, שהואשם בעבירת פשע או תושב זר כאמור שהואשם בעבירת עוון ולא התייצב לחקירה או להליכי משפט בקשר עם עבירה ובלבד שהזימון לחקירה או למשפט נעשה כדין. הניסיון המצטבר מלמד כי לגבי נאשמים כאמור, אשר אין להם מקום מגורי קבע בישראל, לרבות מסתננים ותושבי הרשות הפלסטינית, בה אין נגישות לרשויות האכיפה - קיים חשש של ממש שימלטו מן הדין ולא יתייצבו למשפט או לריצוי העונש.

קביעת חזקה הניתנת לסתירה בדבר חשש הימלטות מן הדין, כמוצע, נועדה לכוון את שיקול דעתו של בית המשפט בבואו להחליט על מעצרו של נאשם כאמור כמו גם בקביעת חלופת המעצר המתאימה שיש בה כדי לאיין את הסיכון כאמור.

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד ליום ב' בשבט התשע"ו (12/01/2016). ​