קול קורא - מועצת שמאי מקרקעין

 
|22/05/2016 |

​​משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה על שמאי מקרקעין. מטרת הבחינה היא להביא לייעול פעילות המועצה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מכך.

קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתם של מועצת שמאי המקרקעין ושל מנגנון השמאי המכריע.

 

נטל רגולטורי זה יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן, בחוסר בהירות או בחוסר ודאות, הנגזרים מן הדרישות הבירוקרטיות או המהותיות במסגרת הסדרת מקצוע שמאות המקרקעין, כלומר בתהליכי הבחינות, ההתמחות, הרישום בפנקס והעיסוק במקצוע. כך, למשל, עשוי להיווצר נטל רגולטורי בתהליך הבחינות כתוצאה מהבקשות שיש להגיש, אופן הגשתן, המסמכים שיש לצרף להן, או אף מהדרישות הנוגעות לבחינות עצמן (מספר הבחינות, היקף החומר וכיו"ב).


כמו כן, הנטל הרגולטורי יכול לבוא לידי ביטוי במסגרת הליך מינוי שמאי מכריע על ידי יו"ר מועצת שמאי המקרקעין להכרעה במחלוקת בעניין גובה היטל השבחה, פיצויים עקב תוכנית פוגעת ופיצויי הפקעה. כך, למשל, יכול הנטל להיגזר מהכללים החלים לעניין אופן הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע, מבקשה לשכר חריג ועוד

 

.

במסגרת זו נבחנים הנושאים הבאים:

 

 • דרישות הרגולציה הקיימת - בחינת הדרישות הבירוקרטיות והמהותיות הקיימות כיום: האם יש מקום לשנות דרישות מסוימות, להקל בהן או לבטל אותן? האם קיימות דרישות שקשה ליישמן (למשל בשל אי בהירות של הדרישה או אי התאמה בין הדרישה ליכולת המעשית לבצעה)?
 • חסרים ברגולציה - בחינת קיומם של תחומים הקשורים לשמאות מקרקעין בהם הפיקוח והאכיפה  אינם מוסדרים בצורה מספקת.
 • יעילות הרגולציה - הסדרי הפיקוח והאכיפה הקיימים נקבעו על מנת להבטיח את רמתם המקצועית של הבאים בשערי מקצוע שמאות המקרקעין. לעניין מינוי שמאים מכריעים, נועדו ההסדרים הקיימים להכרעה יעילה במחלוקות מסוימות. מטרות אלה עשויות להצדיק גם דרישות מכבידות, ככל שהן הכרחיות להשגתן. האם ההסדרים הקיימים משיגים את מטרתם?
  הסרת חסמים רגולטוריים בחינת קיומן של דרישות המהוות חסם עבור גורמים שונים המבקשים לפעול בשוק שמאי המקרקעין. האם ניתן להסיר חסמים אלו או להפחיתם?
 • דרכים לייעול הרגולציה ולהפחתת הנטל הרגולטורי - לדוגמה: הפחתת דרישות מסוימות, הגשה מקוונת של טפסים, הבהרה של הדרישות, קיום הדרכה והסברה ועוד.

 

הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה בכתב (עד 2 עמודים), עד ליום 25.05.16 לכתובת yaelpo@justice.gov.il.

 • פניות שיתקבלו יידונו במסגרת בחינת הנטל הרגולטורי במשרד המשפטים.
  משרד המשפטים עשוי לפנות למספר גופים בבקשה להשתתף בדיון, בהתאם לפניות שיתקבלו.
  אין התחייבות כי כל פנייה תקבל מענה.
 • משרד המשפטים רשאי לפרסם את הפניות. על פונה המעוניין כי פנייתו לא תפורסם לציין זאת במפורש בפנייתו.