תגובת המשנה ליועמ"ש, ארז קמיניץ, בעניין הוצאת היתרים מכוח תמ"א בתקופת ביניים

 
|30/11/2015 |

​מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), ארז קמיניץ, בעניין הוצאת היתרים מכוח תמ"א במסלול הריסה ובניה מחדש – במהלך "תקופת הביניים".

תמונה של בניינים

סיכום העמדה הוא שכל עוד לא נכנס לתוקף תיקון המשנה את הוראות התמ"א,  עמדת המדינה היא כי החלת ההוראות המוצעות בתיקון גם ביחס לבקשות למתן היתרים הנתקפות בערכאות (ועדות ערר או ביהמ"ש) היא בלתי אפשרית ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין. בהמשך לכך, גם החלטת המועצה הארצית המנחה את הוועדות המקומיות לפעול בהתאם להצעת התיקון נעדרת תוקף משפטי. 

 עם זאת יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מתוקפם המשפטי של היתרים שניתנו או של קבלת החלטות למתן היתרים שחלף הזמן לתקיפתן, ואין באמור כדי לחייב בדיקה נוספת של החלטות אלה.