היועמ"ש אישר את המתווה שגובש להעלאת שכר המינימום ל- 5000 ₪

 
|07/01/2015 |

​היועמ"ש, יהודה וינשטיין, אישר לעגן בחקיקה עוד בתקופת הבחירות את המתווה, שסוכם בין נציגי המדינה לנציגי הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בדבר העלאת שכר המינימום לסך של 5,000 ₪ בשלוש פעימות.

​ביום 25.12.14 מסר היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת לראש הממשלה ובה קבע כי אין מניעה להמשך קיום הידברות לצורך הגעה להסכם מחייב בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית החדשה בעניין הגדלת שכר המינימום ל-5,000 ₪ בשלוש פעימות, כל זאת בשל העובדה כי נציגי המדינה הסכימו למתווה זה ערב הבחירות. כן, נקבע כי במסגרת ההסכם יסוכם גם קצב הפעימות ומשכן. בחוות הדעת האמורה הודגש, כי במסגרת הסכם זה, לא ניתן בתקופה זו לעסוק בקיבוע שכר המינימום במשק לשיעור של 52% מהשכר הממוצע במשק, לאחר סיומן של  שלוש הפעימות בשנת 2017 ואילך, בין היתר בשל כך שבעניין זה לא גובשו הסכמות ערב הבחירות.

בעקבות חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, התקיימה ישיבה בהשתתפות מנכ"לית משרד האוצר, הממונה על השכר, הממונה על התקציבים ויו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה. בישיבה גובשו הסכמות בעל פה העולות בקנה אחד עם חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. בכלל זאת, באשר לסוגיית קצב הפעימות שבהן יועלה שכר המינימום לסכום של 5000 ₪, ומשכן, הוחלט לאמץ את ההוראות הכלולות בעניין זה בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 2.12.2014 בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. כלומר, העלאה לסכום של 4,650 ₪ החל מיום 1.4.2015, העלאה לסכום של 4,825 ש"ח, החל מיום 1.7.2016, והעלאה לסכום של 5,000 ₪ החל מיום 1.1.2017.

בשל ההסכמה בדבר ביצועה של הפעימה הראשונה של ההעלאה עוד ביום 1.4.15, מאחר וההסכמות עולות בקנה אחד עם חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנמסרה לראש הממשלה, אישר היועץ המשפטי לממשלה את המתווה האמור להעלאת שכר מינימום בתקופת הבחירות. על-פי מתווה זה, ההסכמות שהושגו בישיבה האמורה בין המדינה לבין הסתדרות העובדים החדשה יסוכמו במסמך עקרונות בין הצדדים אשר יעוגן בהחלטת ממשלה. במסמך העקרונות ייקבע כי ההסכמות, כפי שהן, יעוגנו בחקיקה ממשלתית אשר תקודם בתקופת הבחירות.